ARS Nobilis logo mobile

Statuten

Belgische Federatie voor Juwelen en
Uurwerken –  ARS NOBILIS vzw

asbl – Fédération Belge du Bijou et dela Montre

Priester Cuypersstraat 3 Rue Abbé Cuypers
1040 Brussel/Bruxelles

Ondernemingsnummer : BE 0416.272.629

Pdf opslaan

S T A T U T E N

De algemene vergadering van 03/10/2022, geldig samengeroepen en beschikkend over de nodige aantallen inzake
aanwezigheid en meerderheid, heeft besloten de statuten te wijzigen, teneinde deze in overeenstemming te brengen
met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV). De volgende statuten worden aangenomen:

TITEL I: NAAM – ZETEL – DOEL – DUUR

ARTIKEL 1
De vereniging zonder winstoogmerk draagt de naam: ARS NOBILIS – BELGISCHE FEDERATIE VOOR
JUWELEN EN UURWERKEN

ARTIKEL 2
De zetel van de vzw is gevestigd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
De zetel van de vereniging is gevestigd te Priester Cuypersstraat 3, 1040 Brussel (Etterbeek).
Hij kan verplaatst worden door het bestuursorgaan, voor zover die verplaatsing geen wijziging van de taal van de
statuten met zich meebrengt. Het bestuursorgaan is tevens gemachtigd de zetelwijziging door te voeren in de
statuten.

ARTIKEL 3
De vereniging streeft een belangeloos doel na en keert, op straffe van nietigheid, rechtstreeks noch onrechtstreeks
enig vermogensvoordeel uit aan de oprichters, de leden, de bestuurders of enig ander persoon, behalve in dit laatste
geval, voor het in de statuten bepaald belangeloos doel.
De vereniging heeft als belangeloze doelstelling en tot voorwerp:
– groepering te verzekeren van alle in ons land bestaande professionelen uit de sector van de juwelen- en
uurwerk(onderdelen)industrie, d.w.z. kleinhandel, fabricatie en groothandel ;
– deze professionelen te vertegenwoordigen bij de overheid en hun belangen te verdedigen ;
– de belanghebbenden op de hoogte te houden van alle hun betreffende, door de overheid genomen maatregelen.
Zij mag eveneens alle handelingen ondernemen ter voltooiing van het voorwerp en ter bevordering van het
belangeloos doel. Vanwege dit feit kan zij ook de promotie van de juwelen- en horlogesector op zich nemen en de
promotie van alle aangesloten professionelen uit deze sector. Zij kan en mag in die zin ook, doch slechts op
bijkomstige wijze, economische daden stellen, enkel voor zover de opbrengst hiervan besteed wordt aan het
belangeloos doel waarvoor zij werd opgericht en in overeenstemming met het voorwerp
De omschrijving van deze activiteiten is louter exemplatief en niet limitatief.
De vzw exploiteert geen onderneming of houdt zich niet bezig met verrichtingen van winstgevende aard, in de zin
van artikel 2, 5° WIB92. De vzw houdt zich bezig met verrichtingen die bestaan in een bedrijvigheid die slechts
bijkomstig op nijverheids-, handels- of landbouwverrichtingen betrekking heeft, of die niet volgens nijverheids-of handelsmethoden uitgevoerd wordt, in de zin van artikel 182 WIB92.

ARTIKEL 4
De vereniging is opgericht voor onbepaalde duur, doch kan te allen tijde ontbonden worden.

 

TITEL II: LEDEN

 

ARTIKEL 5
Het aantal leden is onbeperkt, maar moet tenminste vijf bedragen.
De vereniging kan effectieve en niet-effectieve (toegetreden) leden tellen. De volheid van het lidmaatschap, met
inbegrip van het stemrecht op de algemene vergadering, komt uitsluitend toe aan de effectieve leden. Effectieve
leden zijn diegenen wiens naam is vermeld in het ledenregister dat op de zetel van de vereniging wordt
bijgehouden. De wettelijke bepalingen zijn alleen op de effectieve leden toepasselijk.
Niet-effectieve leden zijn enkel aangesloten om te genieten van de activiteiten van de vzw. Ze hebben geen
stemrecht op de algemene vergadering. De toetredingsvoorwaarden, de rechten en verplichtingen van de niet-effectieve leden kunnen worden bepaald door een intern reglement.
Met de term ‘lid’ in deze statuten wordt uitdrukkelijk verwezen naar de effectieve leden. 

ARTIKEL 6
Als effectief lid kan tot de vereniging toetreden, ieder natuurlijke persoon of rechtspersoon uit de sector van de
juwelen-en uurwerk(onderdelen) die door het bestuursorgaan wordt aanvaard. Het verzoek om toelating van een
kandidaat-lid moet schriftelijk (via mail, gewone of aangetekende brief) worden ingediend bij de voorzitter(s) van
het bestuursorgaan of op het secretariaat van de vereniging.
Het lidmaatschap treedt pas in werking wanneer het kandidaat-lid de ledenbijdrage heeft betaald.
Om effectief of toegetreden lid te worden dient men aan de hierna volgende vereisten te voldoen:
– in de drie maanden na haar datum van eisbaarheid de door de algemene vergadering vastgestelde bijdrage
te betalen;
– zich te houden aan de deontologische regels binnen de sector onder meer respect voor de Belgische
handelsreglementeringen
– bereid zijn om zich te houden aan de bepalingen van het huishoudelijk reglement en aan de rechten en
verplichtingen van de leden, opgenomen in de statuten.
Drie maanden na zijn aansluiting bij de vereniging, kan een lid beroep doen op de juridische bijstand.
Een toegetreden lid dat effectief lid wenst te zijn/te worden, moet dit schriftelijk meedelen en door het
bestuursorgaan als dusdanig worden aanvaard

ARTIKEL 7
Het bestuursorgaan kan, onder door haar te bepalen voorwaarden, ook andere personen als ereleden,
beschermleden, steunende of adviserende leden tot de vereniging toelaten. Deze worden beschouwd als niet-effectieve leden. Hun rechten en plichten kunnen worden vermeld in een intern reglement.

ARTIKEL 8
De leden zijn tot een jaarlijkse bijdrage van maximum 1290 euro verplicht. De jaarlijks te betalen bijdrage wordt
vastgelegd door het bestuursorgaan. Het tijdstip van betaling wordt vastgelegd door het bestuursorgaan. De leden
kunnen door het bestuursorgaan worden aangemaand hun bijdrage binnen een bepaalde termijn te betalen. Het lid
dat niet betaalt binnen dertig dagen na afloop van de bepaalde termijn, wordt geacht ontslagnemend te zijn.

ARTIKEL 9
Elk lid kan te allen tijde uit de vereniging treden. Het ontslag moet per mail, fax of brief aan het bestuursorgaan
ter kennis worden gebracht.

ARTIKEL 10
Uittredende of uitgesloten leden en hun rechtsopvolgers hebben geen deel in het vermogen van de vereniging, en
kunnen derhalve ook nooit teruggave of vergoeding voor gestorte bijdragen of gedane inbrengsten vorderen.
TITEL III: HET BESTUURSORGAAN

ARTIKEL 11
De vereniging wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan van tenminste vijf leden en maximum 14 leden
die minstens één jaar lid zijn van de vereniging

ARTIKEL 12
Bestuurders worden benoemd voor drie jaar. Het mandaat loopt na drie jaar automatisch af. Bestuurders zijn
herverkiesbaar. Tussentijds benoemde bestuurders vervolledigen het lopende mandaat. Wanneer de plaats van een
bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe
bestuurder te coöpteren, ter vervollediging van het lopende mandaat. De eerstvolgende algemene vergadering moet
het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen. Bij bevestiging beëindigt de gecoöpteerde bestuurder het
mandaat van zijn voorganger. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na
afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van
het bestuursorgaan tot op dat ogenblik.

ARTIKEL 13
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering met een gewone meerderheid van het aantal
aanwezige en/of vertegenwoordigde leden ongeacht het aantal aanwezige en/of vertegenwoordigde leden.
Wanneer het aantal kandidaat-bestuurders hoger ligt dan veertien, is een geheime stemming vereist. Een kandidaat-bestuurder moet zijn kandidatuur schriftelijk of via mail richten aan het bestuursorgaan én zich in persoon
kandidaat stellen op de algemene vergadering. De bestuurders oefenen hun mandaat kosteloos uit.

ARTIKEL 14
Het mandaat van de bestuurders eindigt door afzetting door de algemene vergadering, door vrijwillig ontslag, door
het verstrijken van het mandaat (in voorkomend geval), door overlijden, door wettelijke onbekwaamheid of door
het einde van zijn of haar lidmaatschap bij de vereniging.
De afzetting door de algemene vergadering wordt beslist bij gewone meerderheid van het aantal aanwezige en/of
vertegenwoordigde leden ongeacht het aantal aanwezige en/of vertegenwoordigde leden. Het moet evenwel
uitdrukkelijk vermeld worden op de agenda van de algemene vergadering.

ARTIKEL 15
Een bestuurder die vrijwillig ontslag neemt, moet dit schriftelijk (via mail, bij gewone of aangetekende brief)
bekendmaken aan het bestuursorgaan.
Dit ontslag gaat onmiddellijk in tenzij door dit ontslag het aantal bestuurders onder het statutaire minimum is
gedaald. In dit geval moet het bestuursorgaan samenkomen om:
– ofwel zelf een bestuurder te coöpteren binnen een redelijke termijn (in dat geval moet de eerstvolgende
algemene vergadering de coöptatie bevestigen),
– ofwel binnen een redelijke termijn een algemene vergadering bijeen te roepen, welke in de vervanging
van de betrokken bestuurder dient te voorzien.
In eerste voormelde geval, op het ogenblik van coöptatie, en in tweede voormelde geval, op het ogenblik dat een
vervangend bestuurder wordt bevestigd door de algemene vergadering, gaat het vrijwillig ontslag van de betrokken
bestuurder in en wordt de ontslagnemende bestuurder hiervan in kennis gesteld.

ARTIKEL 16
Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vereniging, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte. Het
bestuursorgaan is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het
voorwerp/doel van de vereniging, behoudens die waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering
bevoegd is. Hij treedt op als eiser en verweerder, in alle rechtsgedingen en beslist over het al dan niet aanwenden
van rechtsmiddelen.
Het bestuursorgaan oefent zijn bevoegdheden uit als college. Het bestuursorgaan kan slechts geldig beraadslagen
en beslissen indien de meerderheid van de bestuurders aanwezig is. De beslissingen worden genomen bij gewone
meerderheid van de uitgebrachte stemmen van de aanwezige bestuurders. In afwijking hierop is bij staking van
stemmen de stem van de voorzitter of de stem van diegene die hem vervangt doorslaggevend. Onthoudingen en
ongeldige stemmen worden buiten beschouwing gelaten.

ARTIKEL 17
Wanneer het bestuursorgaan een beslissing moet nemen of zich over een verrichting moet uitspreken die onder
zijn bevoegdheid valt, waarbij een bestuurder een rechtstreeks of onrechtstreeks belang van vermogensrechtelijke
aard heeft dat strijdig is met het belang van de vereniging, dan moet de betrokken bestuurder dit meedelen aan de
andere bestuurders vóór het bestuursorgaan een besluit neemt.
De bestuurder met een belangenconflict mag niet deelnemen aan de beraadslagingen van het bestuursorgaan over
deze beslissingen of verrichtingen, noch aan de stemming in dat verband. Bestuurders met een belangenconflict
worden niet meegerekend bij de berekening van het aanwezigheidsquorum. Heeft de meerderheid van de
bestuurders een belangenconflict, dan wordt de beslissing of verrichting aan de algemene vergadering voorgelegd,
waarna het bestuursorgaan, na goedkeuring door de algemene vergadering, ze verder mag uitvoeren.
De regeling inzake belangenconflicten geldt niet wanneer de beslissingen van het bestuursorgaan betrekking
hebben op gebruikelijke verrichtingen die plaatshebben onder de voorwaarden en tegen de zekerheden die op de
markt gewoonlijk gelden voor soortgelijke verrichtingen.

ARTIKEL 18
In uitzonderlijke omstandigheden kunnen de besluiten van het bestuursorgaan bij eenparig schriftelijk besluit van
alle bestuurders worden genomen, met uitzondering van enig statutair uitgesloten besluit. De genomen besluiten
worden genotuleerd in het verslag van de volgende bijeenkomst. Hierbij worden ook de motieven opgenomen die
de keuze voor de schriftelijke besluitvorming ondersteunen.
Het bestuursorgaan kan via video- , telefoon- of mailconferentie vergaderen en op die manier over de agendapunten
beraadslagen. Hierbij zijn alle voorschriften die gelden voor een fysieke vergadering van het bestuursorgaan van
toepassing. Een bestuurder kan via video- , telefoon- of mailconferentie deelnemen aan een vergadering en op die
manier over de agendapunten beraadslagen.

ARTIKEL 19
Het bestuursorgaan wordt bijeengeroepen door de voorzitter(s) of door twee bestuurders.
De vergaderingen van het bestuursorgaan worden voorgezeten door de voorzitter(s). Bij ontstentenis van een
voorzitter, of indien de voorzitter afwezig is, wordt de vergadering voorgezeten door een plaatsvervanger,
aangeduid onder de bestuurders, of door de oudste van de aanwezige bestuurders.

ARTIKEL 20
Van elke vergadering worden notulen gemaakt, die ondertekend worden door de voorzitter(s) van de vergadering
en de bestuurders die erom verzoeken.

ARTIKEL 21
Het bestuursorgaan vaardigt alle interne reglementen uit die hij nodig acht en nuttig oordeelt. In voorkomend geval
bevindt de laatste goedgekeurde versie zich op het zeteladres van de vereniging.
In geval van geschil onder leden (met en zonder stemrecht), zal het bestuursorgaan als bemiddelaar optreden. Hij
kan zelfs een beroep doen op personen vreemd aan het beroep.

ARTIKEL 22
Het bestuursorgaan kan de vertegenwoordiging in en buiten rechte op zijn verantwoordelijkheid overdragen aan
één of meer bestuurders.
Het bestuursorgaan kan uit zijn bestuurders één of meerdere voorzitter(s), een secretaris, een penningmeester en
elke functie die voor de goede werking van de vereniging noodzakelijk is, kiezen.
Hun benoeming gebeurt door het bestuursorgaan, bij gewone meerderheid die hieromtrent geldig beslist, indien de
meerderheid van de bestuurders aanwezig is.
Voorwaarde is wel dat de kandidaten voor deze functies minstens één mandaat, of een groot deel daarvan, als
bestuurder hebben gepresteerd.
De voorzitter(s) wordt/worden benoemd voor een termijn van maximum drie jaren, gelijklopend met de mandaten
van de bestuurders. Na het verlopen van het mandaat als voorzitter kan men deze functie nog met maximaal 1
termijn van drie jaren verlengen.
De ambtsbeëindiging van deze gemachtigde personen kan geschieden
a) op vrijwillige basis door de gemachtigde zelf door een schriftelijk (via mail, gewone of aangetekende
brief) ontslag in te dienen bij het bestuursorgaan
b) door afzetting door het bestuursorgaan. De beslissing hieromtrent door het bestuursorgaan moet ter kennis
gebracht worden van de betrokkene.

ARTIKEL 23
De vereniging wordt ten aanzien van derden rechtsgeldig vertegenwoordigd via het optreden van de meerderheid
van de bestuurders.

ARTIKEL 24
Bestuurders die conform artikel 23 namens de vereniging optreden, moeten ten aanzien van derden niet doen
blijken van enig besluit of van enige machtiging.

ARTIKEL 25
Voor bijzondere handelingen kan het bestuursorgaan één of meer gemachtigden aanduiden, al dan niet onder de
bestuurders, die desgevallend individueel of gezamenlijk optreden. De gemachtigde treedt op binnen de perken en
de grenzen van het bijzonder mandaat, zoals bepaald door het bestuursorgaan.

ARTIKEL 26
Het bestuursorgaan kan een orgaan van dagelijks bestuur aanstellen. Het bestuursorgaan is belast met het toezicht
op het orgaan van dagelijks bestuur.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften van
het dagelijks leven van de vereniging, als de handelingen en de beslissingen die, ofwel om reden van hun minder
belang dat ze vertonen, ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van het bestuursorgaan niet
rechtvaardigen.
Hun benoeming gebeurt door het bestuursorgaan.
De ambtsbeëindiging van het dagelijks bestuur kan geschieden:
a) op vrijwillige basis door een lid van het dagelijks bestuur zelf door een schriftelijk ontslag (via mail,
gewone of aangetekende brief) in te dienen bij het bestuursorgaan
b) door afzetting door het bestuursorgaan. De beslissing hieromtrent door het bestuursorgaan moet ter kennis
gebracht worden van de betrokkene.
Het dagelijks bestuur kan via video- , telefoon- of mailconferentie vergaderen en op die manier over de
agendapunten beraadslagen. Hierbij zijn alle voorschriften die gelden voor een fysieke vergadering van het
dagelijks bestuur van toepassing. Een dagelijks bestuurder kan via video- , telefoon- of mailconferentie deelnemen
aan een vergadering en op die manier over de agendapunten beraadslagen

ARTIKEL 27
Het dagelijks bestuur oefent zijn bevoegdheden uit als college. Het dagelijks bestuur kan slechts geldig
beraadslagen en beslissen indien de meerderheid van de dagelijkse bestuurders aanwezig is. De beslissingen
worden genomen bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen van de aanwezige dagelijkse bestuurders.
Onthoudingen en ongeldige stemmen worden buiten beschouwing gelaten.
Voor de externe vertegenwoordiging wat het dagelijks bestuur betreft, is de vereniging rechtsgeldig
vertegenwoordigd door één dagelijks bestuurder, die alleen kan handelen.

TITEL IV: ALGEMENE VERGADERING

 
ARTIKEL 28
De algemene vergadering is samengesteld uit alle effectieve leden, en wordt voorgezeten door de voorzitter van
het bestuursorgaan. Bij ontstentenis van een voorzitter, of indien de voorzitter afwezig is, wordt de vergadering
voorgezeten door een plaatsvervanger, aangeduid onder de leden, of door de oudste van de aanwezige leden.
Een lid kan zich echter door een ander lid op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen. Een lid kan
evenwel slechts één ander lid vertegenwoordigen. Elk lid beschikt slechts over één stem op de algemene
vergadering.
De algemene vergadering kan via video- , telefoon- of mailconferentie vergaderen en op die manier over de
agendapunten beraadslagen. Hierbij zijn alle voorschriften die gelden voor een fysieke algemene vergadering van
toepassing. Een lid kan via video- , telefoon- of mailconferentie deelnemen aan een vergadering en op die manier
over de agendapunten beraadslagen.

ARTIKEL 29
Uitsluitend de algemene vergadering is bevoegd voor:
– het wijzigen van de statuten, behoudens in de gevallen waarin het bestuursorgaan bevoegd is, zoals
bepaald in het WVV,
– de benoeming en de afzetting van de bestuurders
– de bepaling van de bezoldiging van de bestuurders ingeval een bezoldiging wordt toegekend,
– de benoeming en de afzetting van de commissarissen en het bepalen van hun bezoldiging,
– de kwijting aan de bestuurders en de commissarissen alsook het instellen van de
verenigingsvordering tegen de bestuurders en de commissarissen,
– de goedkeuring van de begroting en van de jaarrekening,
– de vrijwillige ontbinding van de vereniging,
– de uitsluiting van een lid van de vereniging,
– de omzetting van de vzw in een ivzw, in een coöperatieve vennootschap erkend als sociale onderneming
of in een erkende coöperatieve vennootschap sociale onderneming,
– het doen of het aanvaarden van een inbreng om niet van een algemeenheid,
– alle gevallen waarin deze statuten of de wet het vereisen.

ARTIKEL 30
De algemene vergadering wordt geldig bijeengeroepen door het bestuursorgaan telkens als de wet of het
voorwerp/doel van de vereniging zulks vereist. De beslissingsbevoegdheid is voorbehouden aan het
bestuursorgaan.

ARTIKEL 31
Het bestuursorgaan is verplicht de algemene vergadering samen te roepen wanneer 1/5e van de leden daartoe een
verzoek richt aan het bestuursorgaan en dit per gewone of aangetekende brief waarin de te behandelen
agendapunten zijn vermeld. In dit geval roept het bestuursorgaan de algemene vergadering bijeen binnen
eenentwintig dagen na het verzoek tot bijeenroeping. De algemene vergadering wordt uiterlijk gehouden op de
veertigste dag na dit verzoek.

ARTIKEL 32
De oproepingen tot de algemene vergadering moeten om geldig te zijn, ondertekend of verzonden worden door
een door het bestuursorgaan aan te duiden persoon. Alle leden, bestuurders en in voorkomend geval
commissarissen moeten worden opgeroepen via mail of gewone of aangetekende brief tenminste vijftien dagen
voor de vergadering.

ARTIKEL 33
De oproeping, die plaats, dag en uur van de vergadering vermeldt, bevat de agenda, die wordt vastgelegd door het
bestuursorgaan. Elk onderwerp dat per gewone of aangetekende brief wordt voorgedragen door 1/20e van de leden,
moet eveneens op de agenda worden vermeld. Dit onderwerp moet door het 1/20e van de leden tenminste vijf
dagen voor de vergadering aan het bestuursorgaan overhandigd zijn. Onderwerpen die niet op de agenda staan,
kunnen in geen geval behandeld worden.

ARTIKEL 34
Behoudens de in de wet en in de statuten dwingend vermelde aangelegenheden, worden de besluiten als volgt
genomen: bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen van de aanwezige en/of vertegenwoordigde leden,
ongeacht het aantal aanwezige en/of vertegenwoordigde leden. In afwijking hierop, beslist bij staking van stemmen
de stem van de voorzitter of diegene die op dat ogenblik de vergadering voorzit. Onthoudingen en ongeldige
stemmen worden buiten beschouwing gelaten.

ARTIKEL 35
Tot wijziging van de statuten kan enkel besloten worden door de algemene vergadering, behoudens in de gevallen
waarin het bestuursorgaan bevoegd is, zoals bepaald in het WVV. Door de algemene vergadering kan slechts
worden besloten indien die wijziging nauwkeurig is aangegeven in de oproeping en wanneer tenminste 2/3e van
de leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Wordt dit getal niet bereikt dan kan een tweede vergadering worden
bijeengeroepen, zoals door deze statuten is bepaald, en waarop deze vergadering een geldig besluit zal kunnen
nemen, ongeacht het aantal aanwezigen. Deze tweede vergadering mag niet binnen de 15 dagen volgend op de
eerste vergadering worden gehouden.
Voor elke statutenwijziging is bovendien een meerderheid van 2/3e der aanwezige of vertegenwoordigde stemmen
vereist, ook op de tweede algemene vergadering.
Tot wijziging van het doel of het voorwerp van de vereniging kan slechts met een meerderheid van 4/5e van de
stemmen worden besloten. Onthoudingen en ongeldige stemmen worden buiten beschouwing gelaten.

ARTIKEL 36
Bij vrijwillige ontbinding van de vereniging worden dezelfde regels als deze beschreven voor het wijzigen van het
doel of het voorwerp van de vereniging vereist.

ARTIKEL 37
Bij uitsluiting van een lid worden dezelfde regels als deze beschreven voor het wijzigen van de statuten vereist.
Bij uitsluiting van een lid moet dit punt eveneens aangegeven worden in de oproeping en moet het lid gehoord
worden.

ARTIKEL 38
Van elke vergadering worden notulen gemaakt, die ondertekend worden door de leden die het wensen. De notulen
kunnen op de zetel van de vereniging door leden en belanghebbende derden worden ingezien.
TITEL V: REKENINGEN EN BEGROTINGEN

ARTIKEL 39
Het boekjaar van de vereniging loopt van 1 januari tot 31 december.
Het bestuursorgaan sluit de rekeningen over het voorbije boekjaar af en bereidt de begroting van het komend
boekjaar voor. Beide worden ter goedkeuring aan de jaarlijkse algemene vergadering voorgelegd die gehouden
wordt binnen zes maanden na afsluitingsdatum van het boekjaar.

TITEL VI: ONTBINDING EN VEREFFENING

ARTIKEL 40
Behoudens gevallen van gerechtelijke ontbinding en ontbinding van rechtswege kan slechts de algemene
vergadering tot ontbinding besluiten indien 2/3e van de leden op de algemene vergadering aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en een meerderheid van 4/5e der aanwezige of vertegenwoordigde stemmen akkoord is om
de vereniging vrijwillig te ontbinden. Het voorstel tot vrijwillige ontbinding van de vereniging moet uitdrukkelijk
op de agenda van de algemene vergadering vermeld worden.
Zijn geen 2/3e van de leden op deze algemene vergadering aanwezig of vertegenwoordigd, dan moet een tweede
algemene vergadering worden bijeengeroepen die geldig beraadslaagt ongeacht het aantal aanwezige of
vertegenwoordigde leden maar mits een meerderheid van 4/5e der aanwezige of vertegenwoordigde stemmen
akkoord is om de vereniging vrijwillig te ontbinden. Onthoudingen en ongeldige stemmen worden buiten
beschouwing gelaten.
In geval van vrijwillige ontbinding benoemt de algemene vergadering, of bij gebreke daarvan, de rechtbank, één
of meer vereffenaars.
De algemene vergadering bepaalt tevens hun bevoegdheid alsmede de vereffeningsvoorwaarden, binnen de
grenzen van en mits naleving van de wettelijke bepalingen ter zake.
Indien meerdere vereffenaars worden benoemd, is elke vereffenaar individueel bevoegd om alle handelingen te
stellen die nodig of dienstig zijn voor de vereffening van de vzw. Zij kunnen elk individueel de vereniging naar
derden toe vertegenwoordigen in het kader van hun vereffeningsopdracht.
De activa zullen, na aanzuivering van de passiva, worden overgedragen aan een vereniging met een belangeloze
doelstelling. 

 

TITEL VII: VARIA

 

ARTIKEL 41
Voor alles wat in deze statuten niet is voorzien of geregeld, is het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
van toepassing.
Aldus opgemaakt en aangenomen op de algemene vergadering van 03/10/2022

 
Scroll naar boven