ARS Nobilis logo mobile

Disclaimer

Belgische Federatie voor Juwelen en
Uurwerken –  ARS NOBILIS vzw

asbl – Fédération Belge du Bijou et dela Montre

Priester Cuypersstraat 3 Rue Abbé Cuypers
1040 Brussel/Bruxelles

Ondernemingsnummer : BE 0416.272.629

Disclaimer

  1. Toepassing

1.1 Door op deze website te surfen, in te loggen, documenten te lezen, bestanden te downloaden, deze op enige andere manier te raadplegen en/of er op enige andere manier gebruik van te maken, verklaart u zich akkoord met de hiernavolgende voorwaarden en bepalingen en verbindt u zich ertoe om deze na te leven. Deze zijn als enige geldig, met uitsluiting van enige andere voorwaarden.

  1. Ars Nobilis

2.1. Huidige website wordt uitgebaat door de vzw Ars Nobilis, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te Priester Cuypersstraat 3, B-1040 Brussel, KBO: 0416.272.629 (hierna “Ars Nobilis”). 

  1. Toegang

3.1. Huidige site kan geraadpleegd worden door recente computers waarop courante software geïnstalleerd staat (browser, operating system, enz.). Ars Nobilis waarborgt echter geen enkele compatibiliteit en kan geenszins aansprakelijk gesteld worden zo u, om welke reden dan ook, (een deel van) huidige site niet kunt raadplegen en/of gebruiken.

3.2. Huidige site wordt enkel ter informatieve doeleinden aangeboden. U verkrijgt enkel het recht om deze website en zijn inhoud ten persoonlijke titel te raadplegen. Ieder commercieel gebruik van deze website is strikt verboden.

3.3. Het is strikt verboden om, op welke wijze dan ook en met welke technische middelen dan ook, met strikte uitzondering van het luik voor de leden, zich toegang trachten te verschaffen tot delen die niet publiekelijk online zijn geplaatst. Het is tevens strikt verboden huidige site te wijzigen, aan te passen, zaken eraan toe te voegen en/of te verwijderen, op welke wijze dan ook en met welke technische middelen dan ook.

3.4. U verbindt zich er in het algemeen toe om geen enkele daad te stellen, ongeacht de gebruikte technische middelen, die op enig ogenblik de goede werking van huidige site op welke wijze dan ook in het gedrang kan brengen.

  1. Intellectuele eigendomsrechten

4.1. Algemeen. Het concept, de inhoud, de lay-out, de structuur, de source code, de programmatuur, de afbeeldingen, de foto’s, de animaties, de audiovisuele werken, de teksten, gegevens, muziek en alle andere onderdelen van huidige website zijn en blijven de exclusieve eigendom van Ars Nobilis en worden beschermd door diverse intellectuele eigendomsrechten (waaronder het auteursrecht, het merkenrecht, het sui generis recht van de producent van een databank, enz.), hetgeen u erkent en aanvaardt. Door op deze site te surfen verkrijgt u geen enkel recht hierop.

4.2. Buiten de informatieve toegang tot de website en het ledenluik zoals hierboven beschreven, verleent Ars Nobilis u geen andere voorrechten of rechten met betrekking tot deze site. De gehele of gedeeltelijke reproductie, mededeling, verspreiding, verkoop, verdeling, publicatie, aanpassing en/of gebruik, ander welke vorm dan ook, op eender welke wijze van deze website en zijn inhoud is strikt verboden. Het opslaan van enige informatie en/of onderdeel van deze site in een (elektronische) database of anderszins is niet toegestaan, met uitzondering van het automatisch ‘cachen’ van de informatie door de browser.

4.3. Merken. De merken, logo’s en dienstmerken (gezamenlijk aangeduid als de “Merken”) die op de website zijn weergegeven, zijn geregistreerde en niet-geregistreerde merken van Ars Nobilis en anderen. U erkent dat de Merken gebruikt en weergegeven op deze website de uitsluitende eigendom zijn en blijven van Ars Nobilis of van de houder(s) van de Merken in kwestie.

Ieder gebruik van de Merken is onderworpen aan de uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Ars Nobilis of van de houder(s) van de Merk(en). Elk gebruik van de Merken op de website, anders dan bepaald in deze gebruiksvoorwaarden, is ten strengste verboden.

4.4. Afbeeldingen. Afbeeldingen van personen of locaties op de website zijn of eigendom van Ars Nobilis of worden met toestemming door Ars Nobilis gebruikt. Het gebruik van deze afbeeldingen is ten strengste verboden.

4.5. U aanvaardt dat alle communicatie en al het materiaal dat u via e-mail of op enige andere wijze verzendt naar en/of plaatst op de website (m.i.v. data, vragen, commentaar, suggesties enz.,) als niet-vertrouwelijke informatie wordt behandeld die geen voorwerp uitmaakt van enig intellectueel eigendomsrecht.

Ars Nobilis is m.a.w. gerechtigd deze communicatie of dit materiaal vrij te gebruiken voor om het even welk doel, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, reproductie, openbaarmaking, transmissie, publicatie, uitzending en verdere posting. Verder staat het Ars Nobilis vrij om alle ideeën, concepten, knowhow of technieken die vervat zijn in enige communicatie of enig materiaal dat u naar de website stuurt, te gebruiken voor om het even welk doel (m.i.v. de ontwikkeling, productie en marketing van producten).

4.6. Ars Nobilis draagt zorg voor de intellectuele eigendomsrechten van derde partijen. Ars Nobilis heeft dan ook, naar best vermogen, de benodigde toestemming van de rechthebbenden op de bestanden van welke aard ook (teksten, foto’s, muziek, afbeeldingen, enz.) bekomen. Contacteer Ars Nobilis indien u meent over enig recht te beschikken op een bestand dat op deze site voorkomt, zonder dat u uw toestemming daartoe gegeven heeft, zodat Ars Nobilis samen met u dienaangaande een oplossing kan vinden.

  1. Aansprakelijkheid

5.1. Algemeen. De raadpleging en het gebruik, van welke aard ook en met welke technische middelen dan ook, van huidige website gebeurt steeds onder uw eigen verantwoordelijkheid. Ars Nobilis noch haar verbonden ondernemingen noch hun respectievelijke personeelsleden, zaakvoerders, mandatarissen, aangestelden, etc. kunnen, globaal genomen, geenszins aansprakelijk gesteld worden t.a.v. de gebruiker en/of derden voor door deze laatsten mogelijks geleden schade, van welke aard ook (direct, indirect, volgschade, enz.), winstderving, verlies van gegevens, verlies van een kans of voor eender welke schade veroorzaakt door haar nalatigheid of vergetelheid in de opstelling, uitbating en aanbieding van deze site, m.i.v. al haar onderdelen en dit zelfs indien Ars Nobilis gewaarschuwd werd voor het bestaan van bepaalde problemen en/of de mogelijke schade van de gebruiker en/of de derde.

5.2. Toegankelijkheid. Ars Nobilis zet zijn beste middelen in om ervoor te zorgen dat deze site op iedere ogenblik toegankelijk is voor een normaal aantal gebruikers. Ars Nobilis heeft echter op ieder ogenblik het recht deze website geheel of gedeeltelijk op te schorten of stop te zetten, zelfs zonder voorafgaande waarschuwing. Ars Nobilis kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enig verlies en/of schade, van welke aard ook, dat geleden zou worden t.g.v. de opschorting, onderbrekingen, (technische) storingen, vertragingen, moeilijke bereikbaarheid, onbereikbaarheid en/of de beëindiging van (een deel van) huidige site.

5.3. Gegevens. Ars Nobilis zet zijn beste middelen in om ervoor te zorgen dat de gegevens en documenten die deel uitmaken van deze site volledig, accuraat en actueel zijn. Fouten en/of onvolledigheden en/of verouderde gegevens kunnen echter nooit uitgesloten worden en Ars Nobilis kan dienaangaande derhalve geen enkele waarborg geven. Ars Nobilis kan dan ook geenszins aansprakelijk gesteld worden ingeval van schade en/of verlies, van welke aard ook, die zou voortvloeien uit het gebruik, de raadpleging en/of het downloaden van enig onderdeel van huidige site. Ars Nobilis kan tevens geenszins aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, van welke aard ook, die zou voortvloeien uit beslissingen die u zou nemen op basis van enige gegevens en/of informatie op huidige site.

5.4. Links. Indien huidige site links naar of reclame voor andere sites bevat, staan die sites niet onder controle van Ars Nobilis. In het algemeen vormt of impliceert de vermelding op de website van enige link naar een andere website, of enige referentie naar enig product of enige dienst door de handelsnaam, het merk, de fabrikant, of anderszins, geen goedkeuring of aanbeveling door Ars Nobilis. Ars Nobilis is ook niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid, inhoud, veiligheid noch het privacy beleid van dergelijke websites. Ars Nobilis gaat tenslotte ook niet na of de inhoud van deze sites wijzigt. Het komt dan ook aan u toe om zelf te bepalen of het geschikt is dat u die sites bezoekt. Ars Nobilis kan sowieso niet aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud noch de goede werking van externe sites waarnaar verwezen wordt noch voor enige nadelige gevolgen die uit de raadpleging en/of het gebruik, op welke wijze dan ook, van die sites kunnen voortvloeien. U wordt uitgenodigd steeds de nodige voorzichtigheid aan de dag te leggen dienaangaande.

5.5. Malware. Alhoewel Ars Nobilis zijn beste middelen inzet om huidige website bug-, virus-, trojan horse-, spyware- en andere malwarevrij te houden, kan het niet uitgesloten worden dat deze alsnog zouden voorkomen. Ars Nobilis kan geenszins aansprakelijk gehouden worden voor enige hieruit voortvloeiende schade en/of verlies. Ars Nobilis raadt u ten zeerste aan om steeds de nodige firewall, anti-virus en andere beschermende software te installeren teneinde mogelijke beschadigingen van uw computer te voorkomen. Zo u de aanwezigheid van een van voornoemde elementen zou vaststellen in huidige site wordt u uitgenodigd om deze aan de webmaster mee te delen zodat de nodige maatregelen kunnen genomen worden.

5.6. Dataverkeer. Het versturen van bepaalde gegevens (zoals e-mails, persoonsgegevens, creditkaartnummers, e.d.m.) gebeurt steeds op eigen risico. Ars Nobilis zet zijn beste middelen in om ervoor te zorgen dat de overdracht van deze gegevens op een beveiligde wijze geschiedt, doch kan geenszins aansprakelijk gesteld worden voor enige schade die zou voortvloeien uit het verlies van bepaalde gegevens en/of uit de interceptie van deze gegevens door een derde partij. Ars Nobilis raadt u ten zeerste aan om dienaangaande de nodige software te installeren en steeds omzichtig om te gaan met het gebruik en de mededeling van uw persoonlijke gegevens.

5.7. Zonder afbreuk te doen aan het voorgaande, wordt al het materiaal op deze website u aangeboden in de staat waarin het zich bevindt zonder enige uitdrukkelijke of stilzwijgende garanties.

5.8. U verbindt zich ertoe om Ars Nobilis (m.i.v. haar bestuurders, werknemers, derde partners, enz.) schadeloos te stellen, te verdedigen en te vrijwaren tegen alle verliezen, onkosten, schade en kosten, met inbegrip van redelijke advocatenkosten, voortvloeiend uit of gelinkt aan elke door u begane overtreding van deze gebruiksvoorwaarden en/of ieder ander onrechtmatig gebruik van de website.

  1. Cookies

6.1. Huidige website maakt gebruik van zogenaamde ‘cookies’, zijnde kleine informatiebestanden die automatisch worden opgeslagen op de harde schijf van uw computer bij het bezoek van een site en die een uniek identificatienummer bevatten. Met behulp van deze cookies kan de toegang tot de site en de navigatie worden vereenvoudigd en kan het gebruik ervan sneller en efficiënter verlopen. Deze gegevens worden o.a. gebruikt om anonieme statistieken op te maken en om de kwaliteit van de website te verbeteren. Ars Nobilis behoudt zich het recht voor om deze cookies te gebruiken om u een gepersonaliseerde versie van huidige website aan te bieden.

Door gebruik te maken van deze website aan de hand van eender welk apparaat, erkent u en stemt u ermee in dat cookies gebruikt worden overeenkomstig dit cookiebeleid.

6.2. Op deze website worden meer bepaald de volgende types cookies gebruikt:

6.2.1. Technisch noodzakelijke cookies, zijnde cookies die strikt noodzakelijk zijn voor de werking van de website. Zonder deze cookies zou de website niet naar behoren functioneren. Bijgevolg kunnen deze cookies niet worden uitgeschakeld.

6.2.2. Functionele cookies, zijnde cookies die worden aangewend om de functionaliteit van de website te verbeteren. Het kan bijvoorbeeld gaan om cookies die onthouden welke inhoud u bekeken hebt op de website. De functionele cookies die worden gebruikt zijn:

– directe cookies, zijnde cookies die worden geplaatst door deze website en ook alleen door deze website kunnen worden gelezen.

– indirecte cookies, zijnde cookies die worden geplaatst door derden waarop Ars Nobilis beroep doet voor bepaalde diensten (bijv. websiteanalyse).

– Google Analytics cookies om Ars Nobilis te helpen deze website te verbeteren. Deze cookies verstrekken informatie over de wijze waarop gebruikers met deze website omgaan (bv. duur van een bezoek, aantal bezoekers) zonder dat hierbij persoonsgegevens verzameld worden op basis waarvan een bezoeker geïdentificeerd kan worden.

Er worden geen tracking cookies gebruikt.

6.3. Zo u deze cookies wenst te verwijderen, dient u de handleiding van uw browser te raadplegen. Het staat u vrij om deze optie uit te schakelen in uw browser. Het kan zijn dat u in dat geval bepaalde onderdelen van deze site niet of slechts gedeeltelijk kunt raadplegen en/of gebruiken.

6.4. Het is mogelijk dat Ars Nobilis u doorverwijst naar andere sites via een aanklikbare link. Mogelijk maakt die website waarnaar u verwezen wordt, ook gebruik van cookies. Ars Nobilis raadt u aan het privacybeleid en het cookiebeleid te raadplegen, die al dan niet op de desbetreffende website vermeld worden. Ars Nobilis gaat dienaangaande geen enkele aansprakelijkheid aan.

6.5. Voor meer informatie verwijst Ars Nobilis u naar diens cookiebeleid, dat u kunt vinden door hier te klikken. 

  1. Persoonlijke levenssfeer

7.1. Indien Ars Nobilis persoonsgegevens verzamelt (bijvoorbeeld bij de registratie op de website of het inloggen in het ledenluik) vallen deze onder toepassing van de wetgeving m.b.t. de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Zij zullen worden opgenomen in een bestand dat aan derden kan doorgegeven worden en/of voor intern gebruik en/of voor direct mailing kan aangewend worden, hetgeen u uitdrukkelijk aanvaardt.

7.2. Bepaalde informatie wordt tevens verzameld in zogenaamde ‘logfiles’, hetgeen Ars Nobilis toelaat om o.a. de trafiek naar, alsook het profiel van de gebruikers van deze site te analyseren. Ars Nobilis behoudt zich het recht voor om deze gegevens aan derden mee te delen.

7.3. U heeft steeds vrije toegang tot de gegevens die op u betrekking hebben om er zo nodig de verbetering en/of doorhaling van te vragen. Dat kunt u doen door een verzoek te richten, samen met een identificatiebewijs, naar het adres vermeld in artikel 10.5.

7.4. Ars Nobilis zal de nodige maatregelen nemen om deze gegevens zo goed als mogelijk te beveiligen.

7.5. Voor meer informatie, verwijst Ars Nobilis u naar diens privacybeleid dat u hier kunt vinden.

  1. Ledenluik

8.1. Uw toegang tot het ledenluik is strikt persoonlijk en mag niet aan derden worden overgemaakt. U dient erover te waken dat u een veilig paswoord kiest en dit niet aan derden kenbaar maken. Indien uw paswoord gestolen wordt of u vermoedt dat derden hiervan kennis hebben, gelieve dit onmiddellijk aan Ars Nobilis te melden.

8.2. Ars Nobilis behoudt zich sowieso het recht voor om, indien er vermoedens zijn dat uw login door een derde wordt gebruikt en/of indien u uw login zou gebruiken op een wijze die strijdig is met deze disclaimer, uw toegang tot het ledenluik te schorsen tot de situatie is uitgeklaard, dan wel uw toegang in te trekken.

8.3. U mag het ledenluik enkel gebruiken in het kader van uw contacten met Ars Nobilis.

8.4. Het is verboden om onwettig, bedreigend, lasterlijk, obsceen, opruiend, pornografisch, godslasterlijk en/of enig ander illegaal en/of onrechtmatig materiaal op de website te plaatsen of door te zenden.

8.5. U verbindt zich ertoe om andere gebruikers van de website niet te spammen noch op enige andere wijze lastig te vallen voor om het even welke reden.

8.6. Ars Nobilis behoudt zich het recht voor om meldingen en materialen, van welke aard ook, die op de website geplaatst en/of geüpload worden, na te zien en deze te blokkeren of te verwijderen wanneer wordt vastgesteld dat zij op elke mate dan ook onwettig en/of onrechtmatig zouden zijn.

8.7. Indien u ergens onwettige, ongeoorloofde en/of onrechtmatige meldingen en/of materiaal vindt op de website, weet Ars Nobilis u dank om dit te melden zodat Ars Nobilis kan nagaan welke acties er desgevallend genomen moeten worden.

  1. Diversen

9.1. Hyperlinks. Hyperlinken en/of deeplinken naar huidige website is pas toegelaten na daartoe de toestemming van Ars Nobilis bekomen te hebben. Sowieso dient, nadat u de toestemming bekomen heeft, iedere link steeds naar de homepage van huidige website te verwijzen.

9.2. Spam. Ars Nobilis verstuurt geen spam. Indien u een e-mail, dan wel een nieuwsbrief van Ars Nobilis ontvangt, dan sluit die aan op uw vraag of verzoek. Zo u alsnog ongewenst e-mails vanwege Ars Nobilis ontvangen heeft, kan u dat melden op het adres vermeld in artikel 10.5 en dan doet Ars Nobilis zo spoedig mogelijk het nodige om ervoor te zorgen dat u geen mails meer ontvangt.

9.3. Advertenties. De advertenties die op deze website zijn opgenomen, zijn steeds het werk van derde partijen. Ars Nobilis kan geenszins aansprakelijk gesteld worden voor de wettelijkheid, de juistheid, het aanbod, de inhoud, de goede werking en/of de kwaliteit van de geboden goederen en/of diensten.

9.4. Wedstrijden. Indien op de website een wedstrijd wordt voorzien, is deze steeds onderworpen aan het desbetreffend wedstrijdreglement, dat u bij de wedstrijd kunt vinden. Ingeval van tegenstrijdigheden tussen huidige gebruiksvoorwaarden en het wedstrijdreglement, heeft dat laatste voorrang voor de betrokken wedstrijd.

9.5. Promoties. Indien op de website promoties worden aangeboden door retailers, zijn deze steeds onderworpen aan de voorwaarden van deze retailers. U dient zich tot de betrokken retailer te richten om de specifieke voorwaarden te bekomen.

Indien op de website een promotie aangeboden wordt door Ars Nobilis, is deze onderworpen aan de specifieke voorwaarden die bij die promotie vermeld worden. Ingeval van tegenstrijdigheden tussen huidige gebruiksvoorwaarden en de voorwaarden voor die promotie, hebben die laatste voorwaarden voorrang voor de betrokken promotie.

Sowieso is Ars Nobilis nooit aansprakelijk voor gebeurlijke type- en/of rekenfouten in de betrokken promotie, die te allen tijde door Ars Nobilis kunnen verbeterd worden. 

9.6. Berichten. Op deze site kunnen desgevallend berichten van allerlei aard (posts, tips, links, boodschappen, zoekertjes, reacties, mededelingen, discussies in fora, chats, enz.) van derden opgenomen worden. Ars Nobilis behoudt zich het recht voor om deze diensten onmiddellijk en zonder voorafgaande verwittiging geheel of gedeeltelijk op te schorten en/of te beëindigen. Ars Nobilis kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enig verlies dat hieruit zou voortvloeien.

Aangezien deze berichten het werk van derden zijn, kan Ars Nobilis op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor enige schade die daaruit zou voortvloeien, noch voor eventuele fouten in de inhoud ervan. Alle teksten, gegevens, foto’s, video’s, berichten of andere materialen geplaatst binnen deze berichten vallen onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de persoon van wie deze gegevens uitgaan.

Zo u een bericht, van welke aard ook, of enige andere vorm van informatie, gegevens en/of mening plaatst op deze site, verbindt er zich toe daarbij uitsluitend informatie te gebruiken (afbeeldingen, foto’s, …) die niet in strijd is met de intellectuele rechten van derden (auteursrechten, recht van afbeelding, …), noch met de normen en de goede zeden, noch met enige andere wettelijke bepaling. U vrijwaart dan ook uitdrukkelijk Ars Nobilis tegen iedere aanklacht of vordering uitgaande van derden als gevolg van de inhoud van hetgeen u op deze site geplaatst heeft.

  1. Slotbepalingen

10.1. Ongeldigheid. Deze disclaimer is deelbaar. Derhalve tast de nietigverklaring van één of meerdere bepalingen hiervan in generlei opzicht de geldigheid der andere bepalingen aan. Indien enig gedeelte van deze disclaimer als overmatig ruim wordt verklaard, zal de bepaling, niettegenstaande dit feit, uitvoerbaar zijn tot het maximum toegelaten bij wet. Indien enig gedeelte van deze disclaimer als volledig ongeldig wordt beschouwd, zal Ars Nobilis deze vervangen door een bepaling welke zo dicht mogelijk het economisch effect van de ongeldig verklaarde  bepaling benadert.

10.2. Bevoegde rechter. Ieder geschil, van welke aard ook, dat zou voortvloeien uit de raadpleging en/of het gebruik van huidige site valt onder de exclusieve bevoegdheid van de Hoven en Rechtbanken van het Gerechtelijk Arrondissement van Brussel.

10.3. Toepasselijk recht. Enkel het Belgisch recht is van toepassing.

10.4. Disclaimer. Deze disclaimer kan, zonder voorafgaande verwittiging, aangepast worden, in functie o.m. van wettelijke evoluties. U wordt dan ook uitgenodigd om regelmatig na te gaan of er – en in voorkomend geval welke – wijzigingen aangebracht werden. Ars Nobilis zal haar beste middelen inzetten om uw aandacht te vestigen op de nieuwe versie van deze disclaimer. Wijzigingen treden echter sowieso in van zodra zij op de website kenbaar worden gemaakt.

10.5. Vragen. Voor alle vragen inzake huidige disclaimer kan u steeds een mail sturen naar mail@arsnobilis.be of schrijven naar Ars Nobilis, t.a.v. de directie, Priester Cuypersstraat 3, B-1040 Brussel.

Huidige versie is in voege getreden op 15 november 2023. © 2023 Ars Nobilis. Alle rechten uitdrukkelijk voorbehouden.

 

Scroll naar boven