ARS Nobilis logo mobile

Privacybeleid

Belgische Federatie voor Juwelen en
Uurwerken –  ARS NOBILIS vzw

asbl – Fédération Belge du Bijou et dela Montre

Priester Cuypersstraat 3 Rue Abbé Cuypers
1040 Brussel/Bruxelles

Ondernemingsnummer : BE 0416.272.629

Privacybeleid

 1. Algemeen

1.1. Ars Nobilis vzw is een vennootschap naar Belgisch recht, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te Priester Cuypersstraat 3, B-1040 Brussel, KBO: 0416.272.629 (hierna “Ars Nobilis”).

1.2. Ars Nobilis is begaan met uw privacy en wil volkomen transparant zijn over de wijze waarop uw persoonsgegevens verzameld, gebruikt en desgevallend gedeeld worden.

1.3. Ars Nobilis verbindt zich ertoe om te allen tijde de naleving te verzekeren van alle toepasselijke wetten en reglementen inzake gegevensbescherming.

1.4. Wanneer Ars Nobilis uw persoonsgegevens verzamelt en gebruikt, handelt Ars Nobilis als verwerkingsverantwoordelijke.

 

1.5. Huidig privacybeleid bevat algemene informatie aangaande de persoonsgegevens die Ars Nobilis verzamelt en de wijze waarop Ars Nobilis die gegevens verzamelt, gebruikt en meedeelt, alsook informatie aangaande de procedures die Ars Nobilis hanteert om uw recht op privacy te garanderen.

1.6. Huidig privacybeleid kan, zonder voorafgaande verwittiging, aangepast worden, in functie o.m. van wettelijke evoluties. U wordt dan ook uitgenodigd om regelmatig na te gaan of er – en in voorkomend geval welke – wijzigingen aangebracht werden aan dit privacybeleid. Ars Nobilis zal haar beste middelen inzetten om uw aandacht te vestigen op een nieuwe versie. Wijzigingen treden echter sowieso in van zodra zij op de website kenbaar worden gemaakt.

1.7. Indien huidige site links naar of reclame voor andere sites bevat, staan die sites niet onder controle van Ars Nobilis. In het algemeen vormt of impliceert de vermelding op de website van enige link naar een andere website, of enige referentie naar enig product of enige dienst door de handelsnaam, het merk, de fabrikant, of anderszins, geen goedkeuring of aanbeveling door Ars Nobilis. Ars Nobilis is ook niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid, inhoud, veiligheid noch het privacy beleid van dergelijke websites. Ars Nobilis gaat tenslotte ook niet na of de inhoud van deze sites wijzigt. Het komt dan ook aan u toe om zelf te bepalen of het geschikt is dat u die sites bezoekt. Ars Nobilis kan sowieso niet aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud noch de goede werking van externe sites waarnaar verwezen wordt noch voor enige nadelige gevolgen die uit de raadpleging en/of het gebruik, op welke wijze dan ook, van die sites kunnen voortvloeien. U wordt uitgenodigd steeds de nodige voorzichtigheid aan de dag te leggen dienaangaande. 

 1. Verzamelde persoonsgegevens

2.1. Ars Nobilis kan uw persoonsgegevens verzamelen en verwerken wanneer u Ars Nobilis contacteert. Ars Nobilis verzamelt onder meer de volgende persoonsgegevens:

 • Naam
 • Functietitel
 • Contactgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Btw-nummer
 • Informatie betreffende aanwezigheid op events
 • Foto’s

2.2. Ars Nobilis beperkt zich in ieder geval tot die persoonsgegevens die nodig zijn om u de producten of diensten te bezorgen waarvoor u belangstelling getoond heeft.

 1. Gebruik van persoonsgegevens

3.1. Ars Nobilis kan uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden gebruiken:

 • Intern gebruik
 • Direct mailing
 • Verwerken van uw verzoek om inlichtingen
 • Advies verlenen
 • Antwoorden op vragen
 • Verstrekken van andere diensten door u gevraagd
 • Toesturen van nieuwsbrieven of informatie over komende events
 • Voldoen aan wettelijke voorschriften of andere dwingende verplichtingen
 • Verbeteren van de diensten van Ars Nobilis en beheren van de inhoud van deze website
 • Analyseren van het websiteverkeer

3.2. Bepaalde informatie wordt tevens verzameld in zogenaamde ‘log-files’, hetgeen Ars Nobilis toelaat om o.a. de trafiek naar, alsook het profiel van de gebruikers van deze site te analyseren. Ars Nobilis behoudt zich het recht voor om deze gegevens aan derden mee te delen.

 

3.3. Ars Nobilis verwerkt m.a.w. uw persoonsgegevens enkel (i) voor de uitvoering van de overeenkomst die afgesloten werd tussen u en Ars Nobilis, (ii) voor de nakoming van de wettelijke verplichtingen van Ars Nobilis of (iii) wanneer Ars Nobilis een rechtmatig belang heeft dit te doen en uw recht op privacybescherming daarbij niet geschonden wordt (bv. versturen van nieuwsbrieven).

3.4. Ars Nobilis bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan de tijd nodig voor het bovenstaande.

3.5. Ars Nobilis zet zich volledig in voor de bescherming van uw persoonsgegevens door gepaste organisatorische en technische maatregelen te nemen tegen niet-toegestane toegang tot de gegevens, onrechtmatige vernietiging of onvoorzien verlies ervan.

 1. Delen van de persoonsgegevens

4.1. Ars Nobilis kan uw persoonsgegevens delen met derden op wie Ars Nobilis beroep doet om diensten te verlenen (verzenden van nieuwsbrieven, organiseren van events, verlenen van advies, lobbying, beheer website, enz.), dan wel in het kader van de wettelijke verplichtingen van Ars Nobilis.

4.2. Deze derden hebben enkel toegang tot uw persoonsgegevens in de mate dat dit nodig is voor hun dienstverlening. Ars Nobilis doet al het nodige opdat deze derden te allen tijde de toepasselijke privacynormen eerbiedigen, evenals de wetten en reglementen inzake gegevensbescherming.

4.3. Ars Nobilis draagt uw persoonsgegevens niet over buiten de EER.

 1. Uw rechten

5.1. Onder bepaalde voorwaarden hebt u het recht om:

 • Een kopie van uw persoonsgegevens te vragen
 • Uw persoonsgegevens te verbeteren
 • Het wissen van persoonsgegevens te vragen
 • Bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (bv. voor marketing doeleinden)
 • Uw toestemming te allen tijde in te trekken (bv. opzeggen van de nieuwsbrief van Ars Nobilis)

5.2. Alle verzoeken, klachten of vragen kunnen gericht worden aan Ars Nobilis via e-mail aan mail@arsnobilis.be.

5.3. Ars Nobilis verbindt zich ertoe uw gebeurlijk verzoek, klacht en/of vraag te onderzoeken en u tijdig te antwoorden. U kunt ook een klacht indienen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit (contact@apd-gba.be, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel) wanneer u niet tevreden bent over de wijze waarop Ars Nobilis omgaatmet uw persoonsgegevens. Ars Nobilis probeert echter steeds om gebeurlijke conflicten in der minne op te lossen, hetgeen in het belang is van alle partijen.

 1. Cookies

6.1. U vindt ons cookiebeleid hier.

 1. Contactpersoon

7.1. Als u vragen of aanbevelingen hebt in verband met dit Privacybeleid, gelieve dan een e-mail te sturen naarmail@arsnobilis.be of een brief naar het adres vermeld onder artikel 1.

 

Huidige versie van het privacybeleid is in voege getreden op 15 november 2023. © 2023 Ars Nobilis. Alle rechten uitdrukkelijk voorbehouden.

Scroll naar boven