ARS Nobilis logo mobile

Cookiebeleid

Belgische Federatie voor Juwelen en
Uurwerken –  ARS NOBILIS vzw

asbl – Fédération Belge du Bijou et dela Montre

Priester Cuypersstraat 3 Rue Abbé Cuypers
1040 Brussel/Bruxelles

Ondernemingsnummer : BE 0416.272.629

Pdf opslaan

Cookiebeleid

  1. Algemeen

1.1. Ars Nobilis vzw is een vennootschap naar Belgisch recht, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te Priester Cuypersstraat 3, B-1040 Brussel, KBO: 0416.272.629 (hierna “Ars Nobilis”).

1.2. Ars Nobilis is begaan met uw privacy en wil volkomen transparant zijn over de wijze waarop cookies gebruikt worden op deze website.

1.3. Ars Nobilis verbindt zich ertoe om te allen tijde de naleving te verzekeren van alle toepasselijke wetten en reglementen inzake gegevensbescherming.

1.4. Huidig cookiebeleid kan, zonder voorafgaande verwittiging, aangepast worden, in functie o.m. van wettelijke evoluties. U wordt dan ook uitgenodigd om regelmatig na te gaan of er – en in voorkomend geval welke – wijzigingen aangebracht werden aan dit cookiebeleid. Ars Nobilis zal haar beste middelen inzetten om uw aandacht te vestigen op een nieuwe versie. Wijzigingen treden echter sowieso in van zodra zij op de website kenbaar worden gemaakt.

1.5. Indien huidige site links naar of reclame voor andere sites bevat, staan die sites niet onder controle van Ars Nobilis. In het algemeen vormt of impliceert de vermelding op de website van enige link naar een andere website, of enige referentie naar enig product of enige dienst door de handelsnaam, het merk, de fabrikant, of anderszins, geen goedkeuring of aanbeveling door Ars Nobilis. Ars Nobilis is ook niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid, inhoud, veiligheid noch het privacy beleid van dergelijke websites. Ars Nobilis gaat tenslotte ook niet na of de inhoud van deze sites wijzigt. Het komt dan ook aan u toe om zelf te bepalen of het geschikt is dat u die sites bezoekt. Ars Nobilis kan sowieso niet aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud noch de goede werking van externe sites waarnaar verwezen wordt noch voor enige nadelige gevolgen die uit de raadpleging en/of het gebruik, op welke wijze dan ook, van die sites kunnen voortvloeien. U wordt uitgenodigd steeds de nodige voorzichtigheid aan de dag te leggen dienaangaande.

  1. Cookies

2.1. Huidige website maakt gebruik van zogenaamde ‘cookies’, zijnde kleine informatiebestanden die automatisch worden opgeslagen op de harde schijf van uw computer bij het bezoek van een site en die een uniek identificatienummer bevatten. Met behulp van deze cookies kan de toegang tot de site en de navigatie worden vereenvoudigd en kan het gebruik ervan sneller en efficiënter verlopen. Deze gegevens worden o.a. gebruikt om anonieme statistieken op te maken en om de kwaliteit van de website te verbeteren. Ars Nobilis behoudt zich het recht voor om deze cookies te gebruiken om u een gepersonaliseerde versie van huidige website aan te bieden.

Door gebruik te maken van deze website aan de hand van eender welk apparaat, erkent u en stemt u ermee in dat cookies gebruikt worden overeenkomstig dit cookiebeleid.

2.2. Op deze website worden meer bepaald de volgende types cookies gebruikt:

2.2.1. Technisch noodzakelijke cookies, zijnde cookies die strikt noodzakelijk zijn voor de werking van de website. Zonder deze cookies zou de website niet naar behoren functioneren. Bijgevolg kunnen deze cookies niet worden uitgeschakeld.

2.2.2. Functionele cookies, zijnde cookies die worden aangewend om de functionaliteit van de website te verbeteren. Het kan bijvoorbeeld gaan om cookies die onthouden welke inhoud u bekeken hebt op de website. De functionele cookies die worden gebruikt zijn:

– directe cookies, zijnde cookies die worden geplaatst door deze website en ook alleen door deze website kunnen worden gelezen.

– indirecte cookies, zijnde cookies die worden geplaatst door derden waarop Ars Nobilis beroep doet voor bepaalde diensten (bijv. websiteanalyse).

– Google Analytics cookies om Ars Nobilis te helpen deze website te verbeteren. Deze cookies verstrekken informatie over de wijze waarop gebruikers met deze website omgaan (bv. duur van een bezoek, aantal bezoekers) zonder dat hierbij persoonsgegevens verzameld worden op basis waarvan een bezoeker geïdentificeerd kan worden.

Er worden geen tracking cookies gebruikt.

2.3. Zo u deze cookies wenst te verwijderen, dient u de handleiding van uw browser te raadplegen. Het staat u vrij om deze optie uit te schakelen in uw browser. Het kan zijn dat u in dat geval bepaalde onderdelen van deze site niet of slechts gedeeltelijk kunt raadplegen en/of gebruiken.

2.4. Het is mogelijk dat Ars Nobilis u doorverwijst naar andere sites via een aanklikbare link. Mogelijk maakt die website waarnaar u verwezen wordt, ook gebruik van cookies. Ars Nobilis raadt u aan het privacybeleid en het cookiebeleid te raadplegen, die al dan niet op de desbetreffende website vermeld worden. Ars Nobilis gaat dienaangaande geen enkele aansprakelijkheid aan.

  1. Privacy

4.1. U vindt ons privacybeleid hier.

  1. Contact

4.1. Ars Nobilis verbindt zich ertoe uw gebeurlijk verzoek, klacht en/of vraag te onderzoeken en u tijdig te antwoorden.

4.2. Als u vragen of aanbevelingen hebt in verband met dit cookiebeleid, gelieve dan een e-mail te sturen naar mail@arsnobilis.be of een brief naar het adres vermeld onder artikel 1.

Huidige versie van het cookiebeleid is in voege getreden op 15 november 2023. © 2023 Ars Nobilis. Alle rechten uitdrukkelijk voorbehouden.

Scroll naar boven